Updates / Van Wob naar Woo per 1 mei
28 04 2022

Van Wob naar Woo per 1 mei

Op 1 mei a.s. vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo brengt verschillende wijzigingen met zich mee, zowel op het gebied van de actieve als de passieve openbaarmakingsplicht. In dit blog bespreken wij de wijzigingen die per 1 mei a.s. in werking treden. Dit betreffen de passieve openbaarmakingsplicht en de introductie van nieuwe en gewijzigde weigeringsgronden. Voor zowel potentiële Woo-verzoekers als overheden is het van belang om deze wijzigingen scherp op het netvlies te hebben, omdat beslistermijnen wijzigen, procedures worden versneld en de wijzigingen directe werking hebben.

Passieve openbaarmaking is openbaarmaking op verzoek. Per 1 mei a.s. gaat het stelsel van passieve openbaarmaking wijzigen. De belangrijkste wijzingen zetten wij hieronder op een rijtje:

  • De verdagingstermijn wordt verkort van vier naar twee weken, waarbij verdaging uitsluitend mogelijk is als de omvang of de gecompliceerdheid van het verzoek dit rechtvaardigt;
  • De beslistermijn voor milieu-informatie is niet langer twee, maar – net als voor alle andere informatie – vier weken;
  • Er moet een contactpersoon worden aangewezen, die als eerste aanspreekpunt fungeert bij vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Introductie nieuwe weigeringsgronden en afslanking bestaande weigeringsgronden

De Woo introduceert verder nieuwe relatieve weigeringsgronden, zoals:

  • de bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens die niet vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt, en;
  • het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

Overige wijzigingen

Verder vinden er nog een aantal wijzigingen ten aanzien van bestaande weigeringsgronden plaats. Twee daarvan hebben betrekking op de weigeringsgronden “het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling” en “persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad”.

Zo vindt er een afslanking van de weigeringsgrond “het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling” plaats. In de Woo is deze weigeringsgrond niet terug te vinden tussen de andere relatieve weigeringsgronden, maar is de weigeringsgrond “het voorkomen van onevenredige benadeling” in een afzonderlijk lid opgenomen. Dit is een bewuste keuze, omdat deze weigeringsgrond de volgende drie beperkingen bevat: (i) deze grond kan niet meer als subsidiaire weigeringsgrond worden gebruikt, (ii) het moet gaan om uitzonderlijke gevallen en (iii) het moet gaan om een andere onevenredige benadeling dan de belangen waarop de andere weigeringsgronden zien.

Aanscherping weigeringsgrond ”persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad”

Onder de Woo wordt ook de weigeringsgrond “persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad” aangescherpt. Zo vindt voor documenten die zijn opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming, zoals adviesnota’s, een omkering van de hoofdregel plaats. Dit houdt in dat zulke documenten in beginsel – al dan niet in geanonimiseerde vorm – openbaar moeten worden gemaakt. Dit is slechts anders als het kunnen voeren van intern beraad hierdoor onevenredig wordt geschaad.

Achtergrond wijzigingen

De achtergrond van al deze wijzigingen is dat het uitgangspunt van de Woo, te weten dat documenten in beginsel openbaar zijn, wordt doorgetrokken in de weigeringsgronden. De weigeringsgronden worden nu zo geformuleerd dat documenten openbaar zijn, “tenzij”. De bedoeling daarvan is dat “achterkamertjespolitiek” echt tot het verleden gaat behoren. De vraag blijft of de Woo op zich deze cultuurverandering teweeg kan brengen.

Géén overgangsrecht: directe werking

Van belang is dat de voornoemde wijzigingen per 1 mei a.s. direct in werking treden. Er geldt, met andere woorden, geen overgangsrecht. Dit betekent niet alleen dat de Woo per direct werking heeft voor Woo-verzoeken die worden ingediend vanaf 1 mei a.s., maar ook dat de Woo van toepassing is op Wob-besluiten waarop nog geen beslissing op bezwaar is genomen. In bezwaar geldt namelijk voor het bestuur een verplichting tot het maken van een volledige heroverweging, waardoor in de beslissing op bezwaar met het nieuwe recht rekening moet worden gehouden.

De Woo bij reeds aanhangige beroepsprocedures

De Woo kan verder ook bij reeds aanhangige beroepsprocedures om de hoek komen kijken. Als de bestuursrechter oordeelt dat het bestuur een nieuw besluit moet nemen, vormt de Woo daarbij het toetsingskader. In een recente uitspraak van 26 april jl. sorteert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hier al op voor, door te overwegen dat vanaf 1 mei a.s. ook voor besluiten die worden genomen na een bestuurlijke of judiciële lus de bepalingen van de Woo in acht moeten worden genomen. Oplettendheid is dus vereist.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan