Updates / Aanvraag voor bekostiging van een havo-school terecht ingewilligd
18 07 2023

Aanvraag voor bekostiging van een havo-school terecht ingewilligd

Op 14 juni 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs terecht een aanvraag om bekostiging van een nieuwe school heeft ingewilligd. De bekostiging is toegekend aan de stichting Fioretti Teylingen (“Fioretti”) voor het financieren van het Duinzigt Havo in Oegstgeest. Fioretti is het bevoegd gezag van zes scholen in het voorgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.

Bestuursrechtspraak Raad van State

Toekenning van bekostiging

In 2021 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (“Wmrns”) ingegaan voor het stichten en bekostigen van nieuwe scholen, met als doel het aanbod van scholen beter te laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Bewijs dat er voldoende interesse is voor de oprichting van een nieuwe school en een positief kwaliteitsadvies van de Inspectie van het Onderwijs, zijn de belangrijke voorwaarden.

Bij besluit van 30 mei 2022 heeft de minister de aanvraag van Fioretti ingewilligd en vanaf 1 augustus 2023 bekostiging voor de school toegekend. De grondslag voor toekenning van de bekostiging in dit beroep is de door Fioretti uitgevoerde belangstellingsmeting, die heeft geleid tot 315 ouderverklaringen en tevens de behoefte van de school heeft bevestigd. De belangstellingsmeting zorgt voor het bereiken van de stichtingsnorm van 325 leerlingen conform artikel 68 lid 3 aanhef en onder a Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: Wvo) voor het exploiteren van een havo-school. De WVO 2020 is niet van toepassing gezien het tijdstip van de aanvraag. Daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs op 15 maart 2022 een positief advies afgegeven over de te verwachten onderwijskwaliteit.

Beroep

Zes schoolbesturen betogen dat de aanvraag onterecht is ingewilligd en voeren aan dat er geen sprake is van een nieuwe school die op grond van artikel 64 Wvo voor bekostiging in aanmerking komt. Volgens de schoolbesturen is er sprake van een toevoeging en/of uitbreiding van afsluitend havo-onderwijs aan een bestaande vestiging van een school. Daarnaast is het recht op startbekostiging (waartoe een nieuwe school volgens de wet recht op heeft) volgens de schoolbesturen onterecht, doordat er sprake is van een bestaande school met een bestaande infrastructuur die zal worden ingezet voor de nieuwe havo-school. Tevens zijn de schoolbesturen van mening dat de belangstellingsmeting niet voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan heeft gesteld, doordat de ouderverklaringen niet op de juiste wijze zijn verzameld. Als laatste wordt aangevoerd dat er sprake is van misbruik van recht, doordat de nieuw op te richten school feitelijk zal worden ingebed in een bestaand schoolgebouw, gebruik zal maken van dezelfde docenten en voorzieningen en dat de huidige havoleerlingen op de nieuw school worden ingeschreven en hierdoor sprake is van een toevoeging. Het toevoegen van nieuw onderwijs aan bestaand onderwijs kent een andere uitvoerige regeling in de Wvo dan waaraan wordt getoetst.

Beoordeling

De Afdeling oordeelt dat in het ingediende verzoek terecht is aangemerkt als een aanvraag om bekostiging van een nieuwe school als bedoeld in artikel 67 lid 1 aanhef en onder a Wvo en oordeelt dat terecht aan de geldende vereisten is getoetst. Dit artikel is gewijzigd door de Wmrns (Stb. 2020/160) en vormde het beoordelingskader voor de aanvraag. De aanvraag hoefde geen verzoek om toevoeging van de bovenbouw havo-onderwijs aan het Teylingen College Duinzigt te bevatten. Het is mogelijk om een nieuwe school op te richten en bekostiging te verkrijgen, los van de mogelijkheid om via het RPO havo-onderwijs aan te bieden op een bestaande onderwijsvoorziening. De minister benadrukt dat afspraken in het RPO niet relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag volgens artikel 67 lid 1 aanhef en onder a van de Wvo. Fioretti heeft gebruikgemaakt van de wettelijke mogelijkheid om een nieuwe kleinschalige havo-school op te richten op basis van de veronderstelling dat er behoefte is aan hun initiatief.

De minister heeft volgens de Afdeling voldoende aannemelijk gemaakt dat er aan de stichtingsnorm voor nieuwe scholen is voldaan en de ouderverklaringen niet in strijd met de Wvo zijn verzameld. Daarnaast is de Afdeling van oordeel dat er, naar aanleiding van de aangedragen argumenten door de schoolbesturen, geen sprake is van misbruik van recht. De Wmrns strekt er uitdrukkelijk toe om meer ruimte aan schoolbesturen te bieden om scholen te stichten die meer rekening houden met de wensen van de ouders. De Afdeling is van oordeel dat er een nieuwe school wordt opgericht en ziet daarom geen reden om de startbekostiging, die voortvloeit uit de wet, niet te verstrekken.

Gerelateerde expertises

Beheer mijn cookies

Om ervoor te zorgen dat de website bz.nl goed functioneert, maakt Boels Zanders NV gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Op de website bz.nl maken we onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies (noodzakelijk)

Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

(Altijd actief)

Analytische cookies (optioneel)

Deze niet-functionele analytische cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Analytische cookies hebben allerlei verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In onze cookieverklaring leest u meer over cookies en u kunt indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Mijn keuze opslaan